Zakelijk - Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden:
Aanvullende algemene voorwaarden voor ouders:

Algemene betalingsvoorwaarden volgens de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie:

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de Gezaghebbenden.

Artikel 2.
De Gezaghebbenden gaan akkoord met de tariefstelling van Ä 77,- per sessie kinder/ jongeren therapie. Een therapiebijeenkomst duurt 45 minuten. De Gezaghebbenden ontvangen en betalen de nota voor therapie aan de therapeut, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3.
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de Gezaghebbenden in rekening te brengen.

Artikel 4.
De door de therapeut aan de Gezaghebbenden gedeclareerde kosten voor de sessie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Artikel 5.
Indien de Gezaghebbenden het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebben betaald zijn zij in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de Gezaghebbenden in gebreke blijven aan hun verplichtingen te voldoen.

Artikel 6.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de Gezaghebbenden een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van Euro 12,50 aan de Gezaghebbenden in rekening gebracht.

Artikel 7.
Voldoen de Gezaghebbenden binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de Gezaghebbenden. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 35.

Artikel 9.
Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet Ė verdere behandeling op te schorten totdat de Gezaghebbenden aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.