Zakelijk - Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden:
Aanvullende algemene voorwaarden voor ouders:
Omgang met gegevens van cliŽnten:

Ik richt als behandelende therapeut een dossier in voor de cliŽnt (verplicht vanuit de WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over gezondheid en mogelijk over uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliŽnt of ouders/voogd.

Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevens in het dossier niet verloren gaan en niet toegankelijk zijn voor anderen. Daarmee wordt per 25 mei 2018 aangesloten op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met u expliciete toestemming.
  • Voor de financiŽle administratie zodat ik een factuur kan opstellen. Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. (naam, adres, woonplaats, geboortedatum. behandelingsdata, korte omschrijving van behandeling met prestatiecode en kosten consult).
  • Indien afgesproken voor de aanvraag van beschikkingen bij de gemeente. Hiervoor worden de volgende persoonsgevevens gebruikt: naam, adres, woonplaats ,geboortedatum, burgerservice-nummer, behandelingsdata, naam huisarts, verwijsbrief huisarts.
  • In het geval van intervisie, supervisie en collegiaal overleg kan zonder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de cliŽnt worden besproken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens , dan al ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliŽntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist 15 jaar bewaard. De cliŽnt/ ouder kan aangeven dat hij/zij wil dat het dossier na behandeling vernietigd wordt.

Algemene betalingsvoorwaarden:

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de Gezaghebbenden.

Artikel 2.
De Gezaghebbenden gaan akkoord met de tariefstelling van Ä 77,- per sessie kinder/ jongeren therapie. Een therapiebijeenkomst duurt 45 minuten. De Gezaghebbenden ontvangen en betalen de nota voor therapie aan de therapeut, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3.
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de Gezaghebbenden in rekening te brengen.

Artikel 4.
De door de therapeut aan de Gezaghebbenden gedeclareerde kosten voor de sessie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Artikel 5.
Indien de Gezaghebbenden het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebben betaald zijn zij in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de Gezaghebbenden in gebreke blijven aan hun verplichtingen te voldoen.

Artikel 6.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de Gezaghebbenden een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van Euro 12,50 aan de Gezaghebbenden in rekening gebracht.

Artikel 7.
Voldoen de Gezaghebbenden binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de Gezaghebbenden. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 35.

Artikel 9.
Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet Ė verdere behandeling op te schorten totdat de Gezaghebbenden aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.